Nedenstående betingelser gælder alle ordrer og leverancer udført og formidlet af ProTruck A/S, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale med køber.

1. Tilbud

Tilbuddet er gældende i 30 dage fra datoen for tilbuddets afgivelse, men afgives med forbehold for mellemsalg.

2. Salgspriser

Alle i tilbud, ordrebekræftelser og købsaftaler anførte priser er dagspriser, baseret på de på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurser, toldsatser og afgifter, herunder import- og eksportafgifter, men er eksklusiv merværdiafgift. Priserne er endvidere anført på basis af ProTruck A/S’ leverandørers/underleverandørers dagspriser. ProTruck A/S forbeholder sig ret til at foretage sådanne reguleringer af de opgivne priser, som måtte følge af ændringer af de ovennævnte faktorer, som indtræder inden leveringen (se afsnit 6).

3. Indbytningspriser

Skal ProTruck A/S tage brugt materiel i bytte, bærer køber risikoen herfor indtil det ibyttetagnes overgivelse til ProTruck A/S. Alle indbytningspriser er fastsat under forudsætning af, at det ibyttetagne er forskriftsmæssigt vedligeholdt og efterset indtil overgivelsen til ProTruck A/S.

4. Ordrer

Kun ordrebekræftelse eller købekontrakt, som er godkendt af ProTruck A/S direktion, betragtes som bindende for ProTruck A/S.

5. Leveringsforbehold

I tilfælde af strejke, lockout eller andre arbejdsstandsninger på ProTruck A/S eller ProTruck A/S’ leverandørs/underleverandørs virksomhed, hvoraf en ordre er afhængig, samt i tilfælde af krig, blokade, karantæne, havari, trafikforstyrrelser, herunder is- vanskeligheder, ildsvåde eller andre uforudsete årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør en ordres udførelse eller leverancens transport til leveringsstedet, udsættes leveringen uden ansvar for ProTruck A/S, så længe den pågældende hindring består. ProTruck A/S forbeholder sig ret til ved leverandørsvigt, eller i tilfælde af omstændigheder som beskrevet ovenfor, ansvarsfrit at annullere ordren.

6. Levering

Opgivne leveringstider er regnet fra det tidspunkt, hvor endelig ordre er modtaget, og samtlige oplysninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet til ProTruck A/S’ kundskab. Levering sker ab ProTruck A/S’ plads i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). For tab, som måtte følge af leveringsforsinkelser, påtager ProTruck A/S sig intet ansvar.

7. Betaling

Hvor ingen anden aftale foreligger, skal betaling ske ved levering. Kan køber ikke modtage leverancen til aftalt tid, er købesummen desuagtet forfalden til betaling, når leverancen meldes færdig til levering. I tilfælde af manglende betaling er ProTruck A/S uden varsel berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning for ProTruck A/S’ tab.

8. Renter ved for sen betaling

Ved betaling efter forfaldsdagen/leveringsdagen eller en aftalt ”sidste rettidige betalingsdag” beregnes 1,5% i renter pr. måned fra forfaldsdagen/leveringsdagen til betaling sker.

9. Kontantsalg

Som anført i afsnit 7 sker levering under forudsætning af kontant betaling ved leveringen. En aftale om at rettidig betaling af købesummen anses for sket, såfremt hele købesummen er betalt indenfor en kortere frist efter leveringsdagen (sidste rettidige betalingsdag), betragtes ikke som en kreditaftale.

page2image1909300752

10. Ejendomsforbehold

ProTruck A/S har ejendomsforbehold i det solgte, hvorfor ejendomsretten til det solgte forbliver hos ProTruck A/S indtil hele købesummen, inkl. eventuelt påløbne renter og omkostninger, er betalt. Indtil hele købesummen er betalt er køber uberettiget til at udleje, pantsætte eller på anden måde disponere over det solgte. Betales købesummen ikke rettidigt, er ProTruck A/S berettiget til via fogedretten at tage det solgte tilbage.

11. Modregning

Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er anerkendt af ProTruck A/S.

12. Mangler og reklamation

1. Ved levering skal køber straks undersøge det leverede.
2. Reklamation over synlige fejl og mangler skal ske skriftligt til ProTruck A/S og senest på den 3. arbejdsdag efter levering. 3. Efter ProTruck A/S’ valg vil eventuelle mangler ved det leverede blive afhjulpet ved reparation eller berigtiget ved

omlevering. Ordren kan ikke hæves pga. mangler.
4. Købers forandring af eller indgreb i det solgte, uden ProTruck A/S’ forudgående skriftlige samtykke, fritager ProTruck A/S

for enhver forpligtigelse.

13. Ansvarsbegrænsning og produktansvar

1. Købers erstatningskrav over for ProTruck A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
2. ProTruck A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af ordren, herunder indirekte tab,

der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
3. ProTruck A/S kan kun pålægges et produktansvar, hvor gældende lovgivning, herunder produktansvarsloven, tilsiger

dette.

14. Returnering

Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

15. Transport af rettigheder og pligter

ProTruck A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til en aftale med køber til tredjemand.

16.Værneting og lovvalg

Krav, som udspringer af eller er opstået i forbindelse med en aftale mellem ProTruck A/S og køber, kan kun anlægges for retten i den retskreds, hvor ProTruck A/S har sit hovedforretningssted. Dansk ret finder anvendelse.

17. Behandling af personoplysninger

  1. Som led i kundeforholdet behandler ProTruck en række personoplysninger om kunden med henblik på kundeadministration, herunder levering af den bestilte vare/ydelse, fakturering, markedsføring m.fl. Behandlingen sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, navnlig databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og behandles i fuld fortrolighed og sikkerhed.
  2. ProTruck ”Privatlivspolitik”, som indeholder nærmere oplysninger om ProTrucks behandling af personoplysninger, herunder kundens rettigheder i relation hertil, kan findes på vores hjemmeside www.protruck.dk og kan læses her: http://www.protruck.dk/firma/om-protruck/privatlivspolitik.
  3. Ved indgåelse af aftale med ProTruck og vedtagelse af nærværende betingelser, erklærer kunden at have læst og forstået ProTrucks privatlivspolitik.